صفحه اصلی
شنبه, 10 خرداد 1399
174

آغاز امتحانات نوبت دوم

برگزاری امتحانات پایه نهم به صورت حضوری

آغاز امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم پایه هفتم و هشتم به صورت غیر حضوری و پایه نهم به صورت حضوری آغاز گردید. تصاویر آزمون ریاضی نوبت دوم پایه نهم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی